Anmälan om ny eller ändring av befintlig miljöfarlig verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att anmäla miljöfarlig verksamhet i Sigtuna kommun!

Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in senast 6 veckor innan verksamheten eller ändringen påbörjas.

En anmälan ska göras om verksamheten har beteckningen C i miljöprövningsförordningen, eller om man ändrar en anmälningspliktig (C-verksamhet) eller tillståndspliktig verksamhet (B-verksamhet) så att det påverkar människor eller miljö på ett annorlunda sätt, t.ex. ändrade utsläpp, nya större maskiner, ökad mängd kemikalier eller buller. 

Övertar du en miljöfarlig verksamhet som har tillstånd eller som har anmälts ska du så fort som möjligt upplysa avdelningen för bygglov och miljöskydd om det. Men det krävs ingen ny anmälan om verksamheten inte förändras.

Det är bra att läsa igenom informationen på kommunens hemsida innan du går igenom e-tjänsten. 

Du kan behöva dessa följande bilagor beroende på er verksamhet.

 • Situationsplan, karta eller liknande
 • Ritning över verksamheten
 • VA-ritning
 • Kemikalieförteckning
 • Redogörelse för avfallshantering
 • Utsläpp till luft och vatten
 • Egenkontroll, driftstörningar
 • Bullermätning/beräkning
 • Miljökonsekvensbeskrivning

En kopia av anmälan kommer att skickas till Länsstyrelsen enligt Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §25.

Om kommunens handläggning
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för tillsyn och handläggning. Oftast sker detta genom en årlig tillsynsavgift. Beloppet bestäms av vilken typ av verksamhet som bedrivs samt dess omfattning. 

Anmälan som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor förlänger handläggningstiden.

Anmäl via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan.

Vill du ändra uppgifter om ditt företag? Det gör du på verksamt.se. Om du som enskild näringsidkare vill ändra folkbokföringsadress gör du det hos Skatteverket.

Dina personuppgifter
För att kunna hantera din ansökan behöver Sigtuna kommun som myndighet spara de personuppgifter du lämnar i anmälan. Dina uppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att förvaltningen ska kunna uppfylla ändamålet med behandlingen och sker enligt gällande dokumenthanteringsplan och arkivlagen.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning
 • Situationsplan eller karta

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa